Продължете към съдържанието

Комплексно предоставяне на услуги

Целева група
„Пълнолетни лица с трайни увреждания”

Организира социално неравнопоставените хора и създава условия за тяхната успешна реализация и себеизява.
Предназначена за пълнолетни лица с 50% и над 50 % физически увреждания.

Цели

Мисията на екипа е създаването на гъвкава, защитена среда и предоставянето на качествени услуги на хора с увреждания . Ние се стремим да създадем условия за социално включване с цел възстановяването и превенцията на загубени социални умения и навици, съблюдавайки принципа на независим живот в аналогична на семейната среда.

Чрез тази подкрепа ние съумяваме да ограничим социалната изолация, да подкрепим пълнолетни лица с увреждания и да стимулираме тяхната физическа активност.

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - ДЕЙНОСТИ

 • Информиране и консултиране
 • Застъпничество и посредничество
 • Терапия и рехабилитация
 • Обучение за придобиване на умения
 • Подкрепа за придобиване на трудови умения
 • Дневна грижа

Работи се по индивидуални социални програми с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице.

Главните приоритети постигане на практическа и социална автономност на лицата и  развитие интелектуалния им потенциал посредством:

 • Социална работа
 • Рехабилитационните дейности
 • Лечебна физкултура
 • Трудотерапия
 • Психологическа Консултативната и Диагностичната дейност
 • Психодиагностика
 • Медицинско лице, следящо общо физиологично състояние на всеки потребител
 • Осигуряване на обяд и следобедна закуска
 • Храната се подбира по ежедневни менюта от медицинското лице и се съгласува с потребителите Доставя се отвън в готов вид 

Организация

СНЦ „Човечност“  е лицензирано от Агенция за качество на социалната услуга  /АКСУ / към  Министерство на труда и социалната политика  на Република България

Член е на Национален алианз за социална отговорност /НАСО / – представител за България на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /European Association of Service providers for Persons with Disabilities/ЕASPD/

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ
на СНЦ Човечност

Управителен съвет

Управител

Социален работник

Рехарбилитатор

Психолог

Медицинско лице

Трудотерапевт

Домакин- шофьор

Санитар

Контакти